Bekräftat: Personer som fått indragen assistans får inte tillräckligt stöd

Socialstyrelsen har släppt en rapport om konsekvensen för de som fått indragen assistans och Försäkringskassans tolkning av Högsta Förvaltningsdomstolens domar. Rapporten bekräftar något DHR länge har påtalat, att personer som får indragen assistans från Försäkringskassan får inte ett tillräckligt stöd av sina hemkommuner. I vissa fall visar rapporten att stödet uteblir helt och människor går från att ha personlig assistans till att inte få något stöd överhuvudtaget.

Det medför att personer som fått indragen assistans inte kan vara fullt delaktiga i samhället och ha jämställda livsvillkor jämfört med andra. Ansvaret läggs istället på närstående och anhöriga att ta ett mycket större ansvar och obetalt arbete för att tillgodose behoven. Vi anser att rapporten visar att Sverige inte lever upp till skrivningarna i FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Det är en illavarslande att Socialstyrelsen skriver i rapporten att ännu är det för tidigt att se de fulla konsekvenserna av Försäkringskassan indragningar. För flera människor kommer få sin assistans indragen med de nuvarande tolkningarna av domarna och LSS-lagstiftningen. Därför är det provocerande att se Försäkringskassan fortsätter med sina omprövningar trots att regeringen tydligt har sagt att de ska frysas till slutet av 2018. DHR anser att det är ett aggressivt agerande av Försäkringskassan gentemot alla som har statlig assistansersättning, allmänheten och regeringens viljeyttring. Omprövningarna måste stoppas omedelbart!

– Den statliga assistansersättningen handlar i dagsläget om ideologi. De senast åren har den offentliga debatten präglats av kostnader för den statliga assistansersättningen. Nu har man från politiskt håll drivit utredningar och direktiv så långt att det trasat söder hela reformen. Kvar blir en tom ideologis funktionshinderpolitik som inte lever upp till att alla ska kunna delta i samhällslivet och leva under goda levnadsvillkor säger Stefan Sundqvist, ansvarig för personlig assistans i förbundsstyrelsen.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev