Hur vill du utveckla den europeiska tillgänglighetslagen?

DHR ställde en fråga om den europeiska tillgänglighetslagen till partiernas första namn att kandidera till EU-parlamentet.
Trots att de fått god tid på sig att fundera på frågan, har bara tre svarat. Här redovisar vi de svar vi fått från Alice Bah Kuhnke, Sara Skyttedal och Fredrick Federley:

 

Miljöpartiets logga

Alice Bah Kuhnke
Jag skulle vilja utöka denna. Det var klart en besvikelse att fokuset i lagen blev så svagt. Den digitala delen är visserligen viktig och ett steg framåt, men som tillgänglighetslag betraktad är den alldeles för svag. Den europeiska tillgänglighetslagen skulle behöva omfatta även den byggda miljön. Vi gröna ville exempelvis ha in ett tvingande krav om att man ska tillgänglighetsanpassa nya byggnader och vid större ombyggnationer, men detta blev bara till en uppmaning i kompromissen med rådet.
Det är viktigt med en europeisk tillgänglighetslag och det direktiv som tagits fram är ett steg framåt mot ett rättvisare EU. Tillgänglighet är en grundläggande förutsättning för delaktighet i samhället.
Vi gröna tyckte alltså att förslaget som förhandlades fram inte var tillräckligt omfattande även om det innebär en förbättring av den nuvarande situationen. Man bör se över hur tillgänglighetslagen kan utökas så att man fullt ut genomför artikel 9 om tillgänglighet i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Direktivet som det ser ut nu fokuserar mest på den digitala världen men en framtida revidering måste också omfatta den fysiska världen och vardagsmiljön där människor lever och rör sig. Ett helhetsperspektiv behövs där krav om tillgänglighet måste vara bredare.

Kristdemokraterna logga

Sara Skyttedal
EU sätter gemensamma standarder inom många områden för att möjliggöra fri rörlighet i Europa för varor, tjänster, personer och kapital. Detta gör att rättmätiga krav också ställs ur ett funktionshinderperspektiv. Kristdemokraterna har förståelse för att det finns en besvikelse från funktionshinderrörelsen gällande att slutprodukten i huvudsak begränsar sig till digitala frågor, och inte den fysiska miljön. Samtidigt är de krav som nu ställs i den nya lagen ett steg framåt, jämfört med hur det varit tidigare. Vi är öppna för en dialog i de här frågorna, om hur lagstiftningen fortsatt kan moderniseras under den kommande mandatperioden. Där en balans mellan nationell kompetens, den fria rörligheten och EU-standardisering skapar ett bra regelverk, även för personer med funktionsnedsättning.

 

Centerpartiets logga

Fredrick Federley
Tillgänglighetslagen har diskuterats och förhandlats under en stor del av denna mandatperiod.
Jag tycker att den kompromiss man till slut kom fram till är tillfredsställande. Det finns så klart detaljer som skulle kunna justeras. Det är en mycket viktig fråga att säkerställa tillgänglighet och öppenhet på så många ställen som möjligt, men det måste även vara praktiskt genomförbart för organisationer och näringsidkare. Nu när det finns nya regler på plats anser jag att det i det här läget är viktigt att se till att lagen implementeras och träder i kraft innan det vi öppnar upp diskussionen igen.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev