Fyra frågetecken till vänster, fyra utropstecken till höger

 

Ofta förekommande frågor. Och våra svar.

Nedan har vi samlat de vanligaste frågorna vi får. Under varje fråga ser du svaret. Hittar du inte svar på just din fråga är du välkommen att mejla via formuläret längst ner på denna sida. Vi svarar framförallt på frågor som har med rättighetspolitik att göra. Har du frågor om ditt medlemskap? Vänd dig till medlemsservice.

En fin medlemsförmån hos oss är att du kan få juridisk rådgivning via telefon på onsdagar. Inte medlem än? Bli det här!

 

 

OBS! Om någon av länkarna nedan slutat fungera eller pekar fel, mejla janna.olzon@olddhr.dev.daknight.se

Om handikappersättning

»En del personer jag pratat med säger att handikappersättningen ska tas bort. Är det sant?«

Nej, det är inte sant. Det man från staten vill, är att göra handikappersättningen till en renodlad merkostnadsersättning, alltså en ersättning för merkostnader som kommer av din funktionsnedsättning. Man menar att de ”hjälpbehov” som i dag är bidragsgrundande i handikappersättningen kan transformeras till merkostnader (för hjälp i den dagliga livsföringen). Tänk till exempel hjälpbehov som att byta en glödlampa, som nu kan bli en merkostnad eftersom du till exempel kan köpa denna tjänst via pensionärspoolen.

Istället för dagens tre nivåer av ersättning i handikappersättning ska den renodlade merkostnadsersättningen ha fem nivåer, både lägre och högre nivåer än i dag.

Om handikappersättning

Jag sitter i rullstol och har nedsatt rörelseförmåga. Hur mycket handikappersättning kan jag få?«

Det är inte din funktionsnedsättning som styr handikappersättningen, det är de behov som funktionsnedsättningen medför. Du kan få ersättning för hjälpbehov och/eller merkostnader.

Hjälpbehov är hjälp av närstående med hygien, bädda sängen, mat eller eventuell medicinering. För hjälpbehov behöver du ha det minst två timmar per dag.

Merkostnader är de extra kostnader som din funktionsnedsättning medför. Till exempel att din bostad behöver vara större. Merkostnaden är då den kostnaden som de extra kvadratmeterna kostar i hyra. Samtliga merkostnader måste nå minst cirka 12 700 kronor per år för att du ska beviljas handikappersättning. Kostnaderna får inte vara subventionerade på annat sätt som till exempel Bilstödets grundbidrag – då måste värdet av det först dras bort.
Handikappersättning ges på tre nivåer och betalas ut per månad.

Försäkringskassan/handikappersättning kan du läsa mer om handikappersättning och om hur du ansöker.

Som medlem i DHR kan du få ett faktablad och en checklista för hur du ska tänka inför att du ska söka handikappersättning.

Om studier

»Jag vill börja studera, men klarar inte att studera 100 procent. Får jag lägre studiestöd och studielån av CSN då?«

Nej, CSN tar hänsyn till din funktionsnedsättning för studier på 50 procent eller mer. Studerar du till exempel 75 procent kan du få medel för 100 procent om din funktionsnedsättning medför att du måste studera i ett lägre tempo. CSN gör en individuell prövning i varje enskilt fall. Du behöver läkarintyg som styrker din funktionsnedsättning. Läs mer på CSN:s webbplats

Ta också en dialog med en studievägledare för att lägga upp din studiesituation på bästa sätt.

Om tandvårdsstöd

»Det är dyrt att gå till tandläkaren, och mina besök blir ofta många och avancerade. Jag har inte råd!«

Det finns två olika tandvårdsstöd – ett statligt och ett landstingsfinansierat.

Om det statliga tandvårdsstödet kan du läsa på Försäkringskassan/statligt tandvårdsstöd

Om det landstingsfinansierade tandvårdsstödet kan du läsa på 1177 Vårdguiden/tandvård om man har en funktionsnedsättning

Behöver du förebyggande tandvård finns ett särskilt tandvårdsbidrag som ger dig 600 kronor/halvår för tankläkarbesök. Läs mer om det särskilda tandvårdsstödet på Försäkringskassan/särskilt tandvårdsbidrag

Läs mer på 1177 Vårdguiden/tandvård om man har stort omvårdnadsbehov i det dagliga livet

Om resor

»Jag ska ut och resa och jag har personlig assistans. Är det något jag måste tänka på då?«

Du kan ta med dig din/dina personliga assistenter när du ska ut och resa. Du kan också anställa en personlig assistent i landet där du vistas. Anställer gör du själv eller via din svenska assistanssamordnare. Du måste kunna visa underlag på detta till Försäkringskassan eller kommunen. Skatt och redovisning sker på samma sätt som i Sverige. Anställs din personliga assistent lokalt är det aktuella skatteregler i det landet du är i för assistenten.
Det går att behålla assistansersättningen i ett år vid vistelse i ett EES-land, men inte om du arbetar där. Vid vistelse i ett land utanför EES får du däremot behålla assistansersättningen i sex månader, oavsett om du arbetar i landet eller inte.
Den personliga assistentens arbetstider ska naturligtvis följa arbetstidslagen.

Om flexjobb och lönebidrag

»Jag hör mycket om Flexjobb. Är det samma sak som lönebidrag?«

Nej, flexjobb och lönebidrag är inte samma sak.

Lönebidrag är en subventionerad anställning som Arbetsförmedlingen kan erbjuda personer med funktionsnedsättning med en nedsatt arbetsförmåga kopplad till specifikt arbete.

Flexjobb är en reform som funnits i olika stadier i Danmark (på danska heter det fleksjob). Grundtanken med flexjobb är att en person med en nedsatt arbetsförmåga får en heltidslön och de timmar som personen inte arbetar subventioneras av staten till arbetsgivaren. Reformen har skurits ned i Danmark och det är oklart hur flexjobb ska se ut i Sverige. I januari 2017 tillsatte regeringen en utredning om flexjobb i Sverige. Utredningen ska vara klar den 15 mars 2018.

Om hemtjänst

»Jag vill åka till min sommarstuga i en annan kommun i Sverige. Hemma i min bostad har jag hemtjänst. Kan jag få hemtjänst i sommarstugan?«

Din bosättningskommun (oftast den kommun där du är folkbokförd) har ansvar för att du får din beviljade personliga service, var du än är i Sverige. Detta gäller maximalt sex månader. Har du anmält till din bosättningskommun att du kommer vara i din sommarstuga är din bosättningskommun ansvarig att i egen regi, eller att ge uppdrag till utförare eller till vistelsekommunen, att utföra hemtjänst för dig.

Om hemtjänst

»Jag är nygift och det känns underbart fram tills att mina hemtjänsttider drastiskt dragits ned. Hur kan detta vara möjligt?«

Många kommuner refererar till äktenskapslagen §2 som enligt deras vägledningar ska tolkas som att makarna som en enhet har ansvar för att vårda ett hem.

Här kan du referera till Artikel 22 – Respekt för privatlivet, i FNs konvention om rättigheter för personer med nedsatt rörelseförmåga, som bland mycket annat säger att man inte får utsättas för (godtyckligt) intrång i privat-, eller familjelivet. Att ena maken måste göra alla hemmasysslor är naturligtvis inte berikande för äktenskapet och detta måste kommunen ställas till svars för.

Om ekonomiskt stöd för pensionärer

»Min pension är inte så hög och jag känner att jag knappt har råd med min mat. Hur kan jag lösa detta?«

Det finns bostadstillägg för pensionärer, särskilt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. För att kunna få bostadstillägg för pensionärer måste samtliga pensioner tas ut och inkomsterna (pensionen) får inte överstiga 13 000 kronor efter skatteavdrag. Din bostad räknas inte som eget kapital i beräkningen.

När din hyra är betald och om du inte har mer än 5 400 kronor över (4 400 kronor för sambo eller make/maka) ges särskilt bostadstillägg. Denna ersättning garanterar att du når skälig levnadsnivå, alltså 5 400 kronor när din hyra är betald. Äldreförsörjningsstöd gör ungefär detsamma som särskilt bostadstillägg, men kan ges till personer som totalt saknar ålderspension.

Om bostadsanpassning

»Jag ska flytta och då måste jag ansöka om bostadsanpassningsbidrag i en ny kommun. Hur gör jag då?«

Du gör på samma sätt som alltid. Du ansöker till kommunen med ett bifogat intyg från förslagsvis läkare som styrker ditt behov av anpassning. Sedan är det en handläggare som arbetar med ditt ärende.
Vid flytt är det många gånger svårare att få bostadsanpassningsbidrag, eftersom den bostad du flyttar till ska anses som ett bra val i förhållande till vad marknaden erbjuder. Det finns inget maxbelopp för bostadsanpassningsbidrag, och inte heller spelar det någon roll hur många gånger du fått bostadsanpassningsbidrag innan.

Har du fler funderingar – på Bostadscenter finns mycket matnyttigt: www.bostadscenter.se

Om hjälpmedel

»Mitt landsting har gett mig ett hjälpmedel som är helt undermåligt för mina behov! Hur kan jag lösa det?«

Ett beslut om hjälpmedel kan inte överklagas, som ett förvaltningsärende kan. Det gäller alltså att du är väl förberedd och har ett batteri med bra argument innan du träffar din arbetsterapeut eller sjukgymnast. Du kan överklaga genom så kallat kommunal- eller landstingsbesvär. Det förutsätter att det är något i handläggningen av ärendet som är fel.

Du kan begära ny handläggare eller sjukgymnast/arbetsterapeut. Regleras hjälpmedelsfrågan av landstinget kan du också vända dig till patientnämnden.

Hjälpmedelsfrågan är komplicerad eftersom den kan regleras på kommunal-, landstings eller regionförbundsnivå. I lagrum är det inte heller definierat exakt vad ett hjälpmedel är. Eventuella kostnader för hjälpmedel varierar kraftigt i landet.

 

Om hjälpmedel

»Jag vill ha ett hjälpmedel som känns enkelt att färdas i. Mitt landsting rekommenderar en el-scooter. Hur fungerar den?«

Tänk till två gånger innan du väljer en el-scooter! Ditt hjälpmedel ska ju vara förskrivet utefter dina behov. El-scootern klassas som ett utomhushjälpmedel och ofta är det förbjudet att använda den i kollektivtrafik eller på tåg. Det kan dessutom vara svårt att i en mindre matbutik manövrera med en el-scooter.

Så – tänk igenom ditt val ordentligt och fråga din arbetsterapeut!

Om bilkostnader och om bilstöd

»Jag måste åka bil till arbetet eftersom kollektivtrafiken inte är tillgänglig för mig, men det blir dyrt i längden. Finns det sätt att minska kostnader för bilkörning?«

Kostnaderna blir desamma, men det finns sätt du kan ersättas ekonomiskt. Du kan räkna utgifter för bilkörning till och från arbetet som en merkostnad för handikappersättning. Du kan också dra av för bilresor till och från arbetet i deklarationen. Om kostnader för bilresor är en merkostnad i handikappersättning ska denna summa först räknas bort innan du räknar ut eventuella skatteavdrag för bilkörning.

DHR har ett faktablad om skatteavdrag för bilkörning och som medlem kan vi erbjuda dig en användbar blankett för hur du räknar ut skatteavdraget.

Om bilkostnader och om bilstöd

»Alltså, kan någon förklara det nya bilstödet för mig? Jag förstår inte.«

Det är inte lätt att förstå sig på det nya bilstödet och faktum är att ofta inte ens Försäkringskassan gör det.

Grundbidraget har halverats och anskaffningsbidraget har ökat. Anpassningsbidraget finns fortfarande kvar men nu anses det att föranpassningar är billigare (än efteranpassningar med anpassningsbidraget). Det finns därför tre olika typer av tilläggsbidrag:

  1. Tilläggsbidrag A: Max 30 000 kr. Generellt -”Föranpassning är billigare än efteranpassning”
  2. Tilläggsbidrag B: Max 40 000 kr till bil, om du måste sitta kvar i ”din stol” under färden.
  3. Tilläggsbidrag C: Särskilda originalmonterade anordningar. Bidragets storlek bestäms av schablonbelopp.

Bilen du köper ska anses ”lämplig för dig” av Försäkringskassan och inte vara äldre än fyra år. Risk för höga bilkostnader! 

Om tillgänglighet

»Min hyresvärd har byggt ett stort gupp precis utanför entrén. Som den rullstolsanvändare jag är, kommer jag inte ut eftersom jag inte ta mig förbi guppet. Vad ska jag göra?«

Det bästa är att vända sig till hyresvärden direkt och berätta vilka problem vägguppet ger upphov till. Hänvisa till Boverkets byggregler om meningsfull utevistelse och påpeka att du kanske inte kan nå varken tvättstuga eller miljöstation – som också beskrivs i Boverkets byggregler.

Angående brandskydd finns regler gällande att man ska kunna nå en säker plats då vägguppet kan vara i vägen.

Andra tänkbara lösningar är hyresnämnden alternativt bostadsrättsnämnden för att få fler råd eller anmäla.

Om snöröjning

Har du svårt att komma fram på gator grund av snön? Det du själv kan göra är att ta reda på vem som ansvarar för gatan där du bor. Det kan till exempel vara din kommun. Hör av dig med ett mejl eller ring och påtala problemet.

Om DHRs bilrabatter

”Jag har sett att det går att få rabatt på vissa bilmodeller som DHR-medlem, stämmer detta?”

Ja, bilrabatterna är en av många fördelar med att vara medlem i DHR. När du köper en bil hos en bilförsäljare så får du rabatt på bilinköpet om du är medlem i DHR. Vilka märken och bilmodeller som gäller kan du läsa här: http://olddhr.dev.daknight.se/medlem/formaner/bilrabatter/ .

Det finns inga exakta siffror på rabatterna, utan de varierar från bilhandlare till bilhandlare. Rabatten gäller alltså inte när du köper en bil på till exempel Blocket. 

Om du känner att du har hittat en bil som du vill köpa och är medlem i DHR ska du be bilförsäljaren kontakta DHRs medlemsservice för intyg om DHR-medlemskap. Förutsättningen för att du ska kunna få rabatt är att du betalat medlemsavgiften för innevarande år.

Om renovering av hiss

”I mitt hus ska hissen renoveras. Vad ska jag göra?”

Här saknas egentlig reglering för hur hyresvärden eller bostadsrättsföreningen ska agera, men DHRs tips är att främst kontakta hyresvärden alternativt bostadsrättsstyrelsen. Att bli inlåst i sin lägenhet gör att du inte kan arbeta eller socialisera dig som du vill. DHR för samtal med bland annat Hyresgästföreningen om detta problem.
Enligt tidningen Hem & Hyra (2011) är nyckeltalet för hyresreducering vid fel på hissen fem procent.

Om att flytta

”Jag tänkte flytta. Vad behöver jag tänka på?”

Här kommer några tips att tänka på vid flytt:

  • Kommunen kan ha mer restriktiv hållning till att ge dig bostadsanpassningsbidrag när du flyttar. Hör därför med kommunen att bostaden är ”lämplig” innan du flyttar.
  • Du har rätt till förhandsbesked inom LSS då du flyttar.
  • Hos många bostadsförmedlingar kan du få förtur av ”medicinska skäl”. Cirka en sjättedel av de som ansöker om förtur i bostadskön får det, så det hör mer till ovanligheterna att få förtur.
  • Om du inte flyttar, utan bor under kortare tid (mindre än sex månader) i en annan kommun är det fortfarande din bosättningskommun som har ansvar för den service (SoL) som du normalt har från kommunen.

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev