Hatbrott mot personer med funktionsnedsättning

Bild på ett misshandlat och sönderslaget ansikte.

Hatbrott och kränkningar är realitet för medlemmar i DHR. Hatbrott angriper principen om alla människors lika värde. Det är ett brott mot mänskliga rättigheter.

DHR tycker att

Hatbrott är en realitet i Sverige och frågan har tagit allt större plats i samhällsdebatten under senare år. Personer med funktionsnedsättning är inget undantag. DHR vet genom samtal med medlemmar och kontakter med nordiska rörelsehinderförbund att våld, hot och kränkningar mot personer med funktionsnedsättning förekommer. Enligt en rapport från Myndigheten för delaktighet utsätts personer med funktionsnedsättning i högre grad än övriga befolkningen för våld eller hot om våld.

Många personer har hört av sig till DHR och berättat om just detta. De har blivit utsatta för våld, hot om våld eller kränkningar. 2015 gjorde DHR därför en egen undersökning. I den svarade 11 procent att de utsatts för våld eller hot om våld under det senaste året. Hälften av personerna i undersökningen, 49 procent, svarade att de utsatts för kränkningar fler än en gång under det senaste året.

Ingen människa ska utnyttjas eller utsättas för våld eller övergrepp. Rätten att inte utsättas för hot, våld eller kränkningar tydliggörs i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sverige ska liksom andra stater som antagit konventionen se till att rättigheterna efterlevs. I artikel 16 står att ”konventionsstaterna ska införa effektiv lagstiftning och ändamålsenliga riktlinjer, bl.a. lagstiftning och riktlinjer som är inriktad på kvinnor och barn, för att säkerställa att fall av utnyttjande, våld och övergrepp mot personer med funktionsnedsättning identifieras, utreds och, i förekommande fall, lagförs.”

Läs mer

Hur är läget 2015? Rapport från Myndigheten för delaktighet

Brottsofferjouren – om hatbrott

Kontakt och mer information

Förbundsordförande Rasmus Isaksson, tel 070-508 80 29

Bli medlem och stöd vårt arbete

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev