Vi vill!

Alla människor har lika värde! Och det oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vi heter DHR. Bokstäverna står för Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet. Dessa värdeladdade ord beskriver vad DHR står för i en tid när vi varje dag får kämpa för våra mänskliga rättigheter. Delaktighet är inget vi får i gåva utan något vi ständigt måste arbeta för, så att personer med nedsatt rörelseförmåga ska bli fullt jämställda, jämlika och delaktiga i samhället.

Genom att vara en handlingskraftig aktör visar vi på att vi inte nöjer oss med att enbart erkänna principen om alla människors lika värde, utan att vi arbetar för att förverkliga den. Vi vill förändra samhället.

Att uppnå rörelsefrihet är det långsiktiga målet för vårt arbete. Det vill säga att alla ska kunna ta sig fram och in överallt utan att begränsas av hinder i omgivningen. Att nå detta mål är en grundförutsättning för att ingen ska bli utestängd utan i stället kunna bidra till ett hållbart samhällsbygge baserat på mångfald.

Inget samhälle, ingen grupp eller enskild person har rätt att kränka människovärdet hos en individ eller grupp. Ett samhälle kan aldrig delas upp i fullvärdiga och inte fullvärdiga medborgare, där en del utsätts för diskriminering som leder till utanförskap. Det är utgångspunkten för allt vi gör.

Här på sidan kan du läsa om hur vi vill förändra samhället så det funkar för alla. Klicka på länkarna om du vill läsa mer om en specifik fråga.

Otillgänglighet är diskriminering

DHR:s övergripande mål är ett tillgängligt och välkomnande samhälle. Vi arbetar för full jämlikhet, jämställdhet och delaktighet. Bristande tillgänglighet är att utestänga människor från rätten att ta plats i samhället, både bokstavligt och bildligt. Ingen människa ska behöva skiljas från sitt sällskap för att gå in sido- eller bakvägen till teatern, mötet eller vallokalen. Eller inte komma in alls. Bristande tillgänglighet är diskriminering. Helt enkelt.

Tillgänglighet och universell utformning
Diskriminering
Hatbrott mot personer med funktionsnedsättning

Rörelsefrihet

Sverige har haft lagstiftning om tillgänglig kollektivtrafik sedan 1979. Det betyder att allmänna kommunikationer ska vara till för alla. Trots det nyinvesteras det i otillgängliga tåg och tågliftar tas ur bruk under lång tid. Bristerna är så pass stora att vi inte har en likvärdig rörelsefrihet. Lagarna på trafikområdet måste följas, och görs det inte måste det leda till kännbara påföljder för trafikhuvudmän som inte följer lagen.

Allmänna kommunikationer
Bilstöd och parkeringstillstånd

Att kunna bestämma över sitt liv

De flesta ser det som självklart att de får bestämma var de vill bo och med vem. Likaså att delta på  lika villkor i samhällslivet, utbilda sig, arbeta och kunna röra sig som man vill. För att det ska gälla alla människor krävs individuella stöd för att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva fritt och jämlikt. Som att en assistansanvändare själv ska kunna bestämma rekrytering, arbetsledning, kompetensutveckling och annat som rör dennes personliga assistenter. Eller att bostadsorten och ekonomin inte ska styra hjälpmedelstillgången. Likaså att personer med nedsatt rörelseförmåga har rätt till habilitering och rehabilitering efter sina behov under hela livet, oavsett bostadsort.

Om LSS/Personlig assistans
Om arbete
Hjälpmedel, habilitering och rehab

 

Vardagspolitik in på bara skinnet

En god hälsa är en mänsklig rättighet. Men ohälsan är tio gånger vanligare bland personer med funktionsnedsättning än befolkningen i övrigt. Bland personer med rörelsenedsättning är ohälsan som störst. Det är bland annat diskriminering, bristande inflytande och dålig ekonomi som försämrar hälsan. Knappa ekonomiska förhållanden präglar livets alla delar. För många leder det till strukturell fattigdom. Återkommande undersökningar visar att personer med funktionsnedsättning har lägre levnadsstandard än genomsnittet.

Jämlik och jämställd hälsa

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev